Om Montessori

Pedagogiken

Maria Montessori (1870-1952)

Italiens första kvinnliga läkare ägnade hela sitt liv åt forskning om barns utveckling. Hon fann att människan har flera utvecklingsfaser då hon är mogen för olika slags kunskap, så kallade ”sensitiva” eller känsliga perioder. Hennes upptäckter hjälper oss lärare att lättare hitta barnen i deras utvecklingsfaser så att vi under dessa sensitiva perioder kan stimulera barnen med rätt material.

Fyrens montessori-pedagogiks människosyn
– Att barn vill och kan utvecklas. 
– Att respektera barnets åsikter och att den känner sig lyssnad på av den vuxna.
– Ge barnet valfrihet för att det ska kunna ta ansvar över sitt eget lärande. 
– Se till barnets behov av stimulans och ge stöd genom uppmuntran ifrån den vuxna.
– Pedagogens roll är att stödja och ge råd till det enskilda barnet.