Klagomålshantering

Kap 4, 8 § i skollagen: Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. Lag (2022:940).

I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. Vår klagomålshantering är därför en viktig del av vårt förbättringsarbete. Alla klagomål är viktiga och tas om hand och utreds.

Information om hur man kan klaga
– Finns på förskolans webbsida
– Finns även uppsatt på förskolan i anslutning till entrén
– Information ges till föräldrar/vårdnadshavare vid inskolning och vid första föräldramötet på höstterminen

Klagomål framförs:
– Skriftligt; Via e-post som skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Skriftligt; Via brev som lämnas eller skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Muntligt eller via telefonsamtal. Muntliga klagomål dokumenteras av rektor
– Anonyma klagomål kan lämnas
– Klagomålet lämnas i första hand till rektor
– Klagomål kan även lämnas direkt till huvudmannen huvudman@tivoliforskolor.se

Hantering av klagomålet
– Klagomål som framförs till personal ska alltid skyndsamt vidarebefordras till rektor
– Rektor ansvarar för att utredning görs och kontaktar ev. berörda för att få dess syn i frågan. Rektorn ansvarar för att återkoppling till klaganden görs inom 3 arbetsdagar. Rektor rapporterar skyndsamt alla klagomål till huvudmannen
– I de fall klaganden ej är nöjd med rektors återkoppling eller åtgärder kan huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se. Huvudmannen utreder ärendet genom att inhämta information av berörda och återkoppling till klaganden sker inom 3 arbetsdagar
– I de fall klagomål framförts direkt till huvudman ska rektor skyndsamt informeras och startar då sin utredning
– Rektor sammanställer förskolans klagomål och redovisar dessa till huvudmannen med analys och förbättringsåtgärder. Huvudmannen analyserar klagomålen och identifierar utvecklingsåtgärder i samband med sitt systematiska kvalitetsarbete
– Anonyma klagomål utreds men ingen återkoppling sker till den klagande

Kontaktuppgifter:
Rektor
: Clara Calace
E-post: clara.calace@tivoliforskolor.se
Mobilnummer: 0737-41 65 76
Gatuadress: Larsbergsvägen 44
Postadress: 181 39 Lidingö
Huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se

Rutin för synpunkter på förskolan Fyrensmontessori AB
På förskolan Fyrensmontessori AB finns möjligheten att framföra synpunkt eller förslag
anonymt, muntligt eller via e-mail.

Det finns tre sätt att framföra dessa på:
1. Muntligt framföra synpunkter och förslag till personalen eller direkt till rektor.
2. Genom e-post framföra synpunkter och förslag till rektor.
3. Anonym synpunkten- lägg den svarta låda i förskolans hall.
Synpunkter ska i första hand framföras till avdelningsansvarig eller rektor.
Ni når rektor på clara.calace@tivoliforskolor.se eller 0737-41 65 76